Hof van Twente

Energietransitie en Erfgoed - scenario's Hof van Twente

De centrale vraagstelling bij dit ontwerpend onderzoek is een aanpak te ontwikkelen hoe gemeentelijke energieambities een ruimtelijke vertaling kunnen krijgen met respect voor en inspiratie door het cultuurhistorisch landschap.

De hypothese is dat een integrale benadering met duidelijk in beeld gebrachte scenario's kan bijdragen aan een groter draagvlak voor de realisatie van de energietransitie.

Scenario's

Voor het ontwerpend onderzoek zijn aan de hand van een viertal scenario’s de (ruimtelijke) gevolgen in beeld gebracht; hoe zou het energie-neutrale landschap er uit kunnen zien in 2035? Deze scenario’s variëren van een door de overheid geregisseerde transitie tot één die door de markt wordt ingevuld, en van een transitie waar het individu leidend is tot één waar collectieven de dienst uitmaken.

De integrale benadering met duidelijk in beeld gebrachte scenario’s en ontwerpen geeft inzage in de consequenties van de politieke keuzes en de gevolgen van de wijze van organiseren. Voor alle betrokkenen bij de energietransitie zijn gevisualiseerde scenario’s een manier om door de optelsom van eisen en wensen heen te kijken en gezamenlijk een pad uit te stippelen. Voor bestuurders een middel om de communicatie aan te gaan met de burgers en andersom.

De Erven Centraal
De Energiekolonie
Common Grounds
Centraal Geleide EnergieTransitie

Hof van Twente

Hof van Twente is een uitgestrekte landelijke gemeente in het zuiden van de provincie Overijssel en kent veel gevarieerde erfgoedlandschappen (waaronder het bijzondere essenlandschap), monumentale landgoederen (waaronder ‘Twickel') en diverse woonkernen. Het kwetsbare landschap, zeer gewaardeerd als recreatiegebied, is een interessante casus om de impact van de energietransitie te toetsen. Zeker in het licht van de gemeentelijke ambitie om in 2035 energie-neutraal te zijn.

Erfgoed en Ruimte

Het programma erfgoed en ruimte van de RCE, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is opgezet om erfgoedwaarden in een zo vroeg mogelijk stadium mee te nemen in ruimtelijke processen. De energietransitie zal grote invloed hebben op de inrichting en het gebruik van het (erfgoed)landschap, voor de RCE reden om te onderzoeken in hoeverre de energietransitie een kans biedt voor erfgoedwaarden en hoe de transitie kan worden ingezet voor de versterking van de vitaliteit van het landelijk gebied.